Algemene Voorwaarden B&B Steengahof


Definities

Gast: De persoon die bij B&B Steengahof verblijft en als zodanig is aangemeld. 

Hoofdgast: De persoon die bij B&B Steengahof telefonisch, per brief of per e-mail heeft
gereserveerd. De hoofdgast dient ouder dan 21 jaar te zijn en is medeverantwoordelijk voor zijn of haar medegasten. Indien de gast een lichte verstandelijke beperking heeft dient de wettelijke rechtspersoon een reservering te maken voor de gast en blijft de wettelijke rechtspersoon ten alle tijden eindverantwoordelijk. 

Beheerder: De persoon die als eigenaar B&B Steengahof beheert. 

Derden: Iedere andere rechtspersoon die geen gast, beheerder of eigenaar is. 

Annulering: Het herroepen of ontbinden van de definitieve reservering. 

Contactgegevens
B&B Steengahof                                   Tel: 06-30896164

Prandinga 4                                           Steengahof@gmail.com

8431 VP  Oosterwolde fr.                    www.steengahof.nl

B&B Steengahof staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Leeuwarden 
onder nummer: 51878690

1. Algemeen

1.1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gasten van B&B Steengahof.

1.2.  Alle gasten dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben. 

1.3.  Gasten dienen instructies van de eigenaar te volgen. 

1.4. De beheerder kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden, de Nederlandse wet en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot B&B Steengahof ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten. 

1.5. De administratie van de beheerder is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gasten het tegendeel kunnen bewijzen. 

 

2. B&B Steengahof

2.1. De B&B Steengahof is beschreven per 29-12-2018 op de website www.steengahof.nl Ondanks dat deze website met grote zorg is samengesteld kunnen er verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie bij B&B Steengahof ten tijde van het bezoek van de gast(en). Er kunnen door de gast(en) geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen. De eigenaar van B&B  heeft het recht om algemene voorwaarden aan te passen indien er ergens geen rekening mee is gehouden maar die zich wel voordoet. Ook heeft de eigenaar recht op het veranderen van tekst en foto's op de website om de service te kunnen verbeteren en om de actuele situatie bij te houden.  

2.2. Voertuigen kunnen geparkeerd worden op het eigen terrein van B&B Steengahof. Parkeren geschiedt op eigen risico. Ook het stallen van fietsen geschiedt op eigen risico ondanks dat de fietsen gestald kunnen worden in een afgesloten ruimte. 

2.3. Bij aankomst dienen gasten zich eerst te melden bij de eigenaar. Aankomst is vanaf 16.00 uur of op de tijd die van te voren is afgesproken. Vertrek voor 10.00 uur of op de tijd die van te voren is afgesproken. Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats. 

2.4. De gasten dienen zich zodanig te gedragen dat er geen (geluids) overlast ontstaat. 

2.5. De gasten mogen niet zonder toestemming van eigenaar de sportruimte betreden en/of gebruiken. 

2.6. Huisdieren zijn niet toegestaan i.v.m. eigen dieren. 

2.7. De accommodatie is geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar. 

2.8. Roken en/of dampen is in de accommodatie niet toegestaan. Alleen buiten bij de rokersplek mag gerookt worden en elders op het terrein niet.  

2.9. Het in bezit hebben en/of gebruiken van hard- en/of softdrugs is op het gehele terrein niet toegestaan. 

2.10. Het branden van kaarsen is niet toegestaan. 

2.11. Het afsteken van vuurwerk is niet toegestaan. 

2.12. Koken, frituren, fonduen, gourmetten, steengrillen, barbecueën e.d. zijn niet toegestaan. 

2.13. Het is niet toegestaan om onderdelen van de inventaris buiten het terrein van B&B Steengahof te brengen. 

2.14. Als u het terrein verlaat dienen alle ramen en deuren dicht en zo mogelijk, op slot te zijn. 

 

3. Reservering en bevestiging

3.1. De reservering kan per telefoon of per e-mail plaatsvinden. 

3.2. Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt B&B Steengahof een bevestiging per e-mail of per brief. Een reservering is pas definitief als u een bevestiging heeft gehad en de totale verblijfskosten naar B&B Steengahof vóór de vervaldatum vermeld op de factuur, heeft voldaan. B&B Steengahof moet het ook daadwerkelijk hebben ontvangen. 

3.3. Op de reserveringsbevestiging wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden. 

 

4. Betaling

4.1. De verblijfskosten moeten zijn voldaan vóór de vervaldatum vermeld op de factuur. Dit kan alleen naar rekeningnummer van B&B Steengahof gestort worden en onder factuurnummer. Wij nemen geen contanten aan en er kan ook niet gepind of met creditcard betaald worden. 

4.2. De tarieven vindt u terug op de website www.steengahof.nl   

4.3. De tarieven van B&B Steengahof zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Het tarief op factuur B&B Steengahof die u ontvangt is definitief. 

 

5. Annuleringsvoorwaarden

5.1. Het kan voorkomen dat omstandigheden u noodzaken te annuleren.  

·Bij annulering worden kosten in rekening gebracht. Bij annulering korter dan 4 weken voor aankomstdatum worden €25,00 administratiekosten in mindering gebracht op het te restitueren bedrag.  

5.2. B&B Steengahof kan de reserveringsovereenkomst slechts opzeggen in geval van overmacht, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, overlijden van de eigenaar of naaste familie, ziekte en ziekenhuisopname. 

5.3. In één van deze gevallen zal de eigenaar de gast zo spoedig mogelijk informeren en het volledige bedrag restitueren. Enkel ander schade ten gevolgen van de opzegging zal niet door de eigenaar worden vergoed. 

 
6. Klachten

6.1. Wij proberen uw verblijf zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Ondanks onze goede zorgen, is het toch mogelijk dat u een klacht of opmerking heeft. Om die naar behoren te kunnen oplossen vragen wij u om die zo spoedig mogelijk, tijdens uw verblijf, aan ons kenbaar te maken. 

 

7. Aansprakelijkheid

7.1. B&B Steengahof kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden ten gevolge van het verblijf in B&B Steengahof geleden schade. De gast vrijwaart B&B Steengahof tegen aanspraken dienaangaande. 

7.2. B&B Steengahof is niet aansprakelijk voor storingen in en om de B&B zoals storingen en uitval van stroom, watervoorzieningen en technische installaties alsook voor niet of ontijdig aangekondigde bouw-, weg en/of agrarische werkzaamheden in de nabijheid van B&B Steengahof. 

7.3. Door B&B Steengahof wordt, tenzij dit met opzet en/of grove schuld van B&B Steengahof is te wijten, geen aansprakelijkheid aanvaard voor verlies, diefstal, schade of ongevallen, veroorzaakt aan personen en/of goederen tijdens of ten gevolge van het verblijf. 

7.4. Voorzieningen in en om B&B Steengahof dienen met zorg en overeenkomstig de bestemming te worden gebruikt door gasten. 

7.5. Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen dienen door de gast direct aan de eigenaar te worden gemeld. Eventuele reparatie- en/of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar op diens eerste verzoek te worden vergoed. 

7.6. Gasten bij B&B Steengahof krijgen een sleutel van het pand ter beschikking. Bij verlies van deze sleutel zal de slotcilinder moeten worden vervangen. Deze kosten zijn voor rekening van de gast. Heeft de gast een lichte verstandelijke beperking dan moet de wettelijke rechtspersoon schriftelijk aangeven of het wel of niet verstandig is om de sleutel ter beschikking te stellen.  

7.7. De gast is verantwoordelijk voor het sluiten en vergrendelen van ramen en deuren als hij niet in de onmiddellijke omgeving van de kamer is. De verzekering dekt geen schade bij insluiping. Eigendommen van B&B Steengahof die verloren gaan door nalatigheid van de gast, zullen op de gast worden verhaald. 

 

8. Slotbepaling

8.1. Voor zover in regels in internationaal privaatrecht niet anders is bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook niet Nederlandse gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden. 

8.2. Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van Internationaal privaatrecht niet anders bepalen. 

8.3. Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald. 

8.4. Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.   

 

Privacyverklaring 

 

1. Inleiding

B&B Steengahof, gevestigd aan de Prandinga 4, 8431 VP te Oosterwolde Friesland is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking en opslag van uw persoonsgegevens. 

De privacyverklaring is te lezen op de website van B&B Steengahof. Wij raden u aan om deze zorgvuldig te lezen. 


De privacyverklaring van B&B Steengahof is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door derden, zoals bedrijven en/of websites die overnachtingen of reispakketten aanbieden.  


B&B Steengahof verwerkt de volgende persoonsgegevens van haar gasten: Voor en achternaam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, paspoort (ID) nummer, bankrekeningnummer en e-mailadres. Deze gegevens zijn nodig om een factuur te kunnen verzenden en om nachtregistratie bij te kunnen houden (wettelijke verplichting). Indien de B&B gegevens nodig heeft om de gast beter van dienst te kunnen zijn dan vragen wij hierom. Deze gegevens blijven in het systeem van B&B Steengahof totdat de gast weer naar huis gaat. 


B&B Steengahof is actief op internet en maakt gebruik van verschillende cookies. De cookies hebben betrekking op het verbeteren van onze website, effectiviteit te meten en verbeteren van reclame en aanbieding campagnes. Alle persoonlijke gegevens die daaruit voortvloeien en/of bekend zijn bij B&B Steengahof blijven anoniem tenzij het een wettelijke verplichting is om gegevens te verstrekken en/of op verzoek van overheid instanties. 

 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Heeft u een email adres aan ons verstrekt dan zullen wij die enkel bewaren om u een kerst/verjaardagskaart en of nieuwsbrief te sturen.


Ondanks de zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van deze website, is het mogelijk dat de site onjuiste informatie bevat. B&B Steengahof kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische of redactionele fouten die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar de websites van derden.

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Dan wijzen wij u op de klachtenprocedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie is bevoegd om kennis te nemen van uw klacht.